The 2017 International Conference on Brain Informatics (BI’17)

The 2017 International Conference on Brain Informatics (BI’17)

Organizers (see here): Bo Xu, Hanchuan Peng, Qingming Luo, Yi Zeng, Yong He, Jeanette Kotaleski, Maryann Martone, Ning Zhong, Jianzhou Yan, Shengfu Lu, An’an Li, Sen Song, Wenming Zheng, Tielin Zhang, Yang Yang, Shouyi Wang, Ning Zhong
Sponsors: see here
Keynote speaker gender ratio: 1 Woman : 6 Men (14%)
Estimated* base rate of females in the field: 17-20%

*Method of estimation: Previously established base rate of women in computational neuroscience.